Начало » РИК

РИК

26.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Районна избирателна комисия -Добрич, на основание Решение № 842-НС/04.09.2014 г. на ЦИК- София ОПОВЕСТЯВА списък на местата, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват за кандидати за народни представители на 05.10.2014 година на територията на Област Добрич  по общини, както следва:

Община Добрич

Община Балчик

Община Каварна

Община Ген.Тошево 

Община Тервел  

Община Шабла  

 
26.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РИК Добрич уведомява всички партии и коалиции, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014г., че могат да имат свои упълномощени представители.

В избирателна секция в изборния ден може да присъства само един представител от всяка партия/ коалиция. Представителят на партията, коалицията и инициативният комитет се легитимира с пълномощно от представляващия съответната партия или коалиция или от упълномощено от него лице.

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите (Таблица - Списък на представителите ).

Списъкът  се предава в РИК Добрич до изборния ден - 4 октомври 2014 г. от представляващия партията или представляващите коалицията лица или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

До изборния ден всяка партия или коалиция може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия съответната партия или коалиция или от упълномощено от него лице. В РИК следва да се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.

За повече информация - Решение № 717-НС/15.08.2014г.  на ЦИК

Таблица - Списък на представителите

 
13.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РИК Добрич търси да назначи технически сътрудник. Срок за подаване на СV - 15.09.2014г. до 17:00 часа. 
10.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с протоколно решение от 09.09.2014 на Централна избирателна комисия РИК Добрич отново уведомява всички партии и коалиции, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014г., относно подаване на актуалната информация, необходима при регистрацията на  застъпници и заместващи застъпници.

Към заявлението (Приложение № 39-НС от изборните книжа ) задължително се представя списък по образец в еxcel формат, в който са заложени контроли (Приложение 1 - Списък на застъпници ) на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител.  

Заместващите застъпници се регистрират в съответната РИК чрез предложение по образец (Приложение № 41-НС от изборните книжа и списък по образец в excel формат със заложени контроли (Приложение 2 - Списък на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници ), подадени до изборния ден - 4 октомври 2014 г.

 

Всички партии, коалиции и инициативни комитети следва да попълват и подават само прикачените тук Приложения.

 
10.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия

Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува на територията на всяко населено място не по-късно от 14 септември 2014 г. (20 дни преди изборния ден), ако има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 17-НС от изборните книжа) от лица с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им адрес, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес преди подаване на заявлението Приложение № 17-НС от изборните книжа), е на територията на съответното населено място.

Заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 17-НС от изборните книжа) се подават до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник, като към тях се прилага копие от документи от ТЕЛК/НЕЛК.

Заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 17-НС от изборните книжа) се подават до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник, като към тях се прилага копие от документи от ТЕЛК/НЕЛК.

Когато има създадена секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и е назначена СИК, избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да гласува в изборно помещение и желае да гласува, но не е подал заявление за това в срока по т. 1, може да подаде заявление (Приложение № 17-НС от изборните книжа) до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник не по-късно от 29 септември 2014 г. (5 дни преди изборния ден) и се включва в избирателния списък за гласуване с подвижната избирателна кутия.

Когато на територията на една община има няколко населени места, отделна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се създава за всяко едно от населените места, ако има подадени поне 10 заявления от избиратели с постоянен адрес на територията на това населено място или с настоящ адрес в случаите, когато са включени в избирателен списък по настоящ адрес.

Когато на територията на общината има повече от едно населено място и са подадени повече от 10 заявления, но недостатъчно за образуване на ПСИК, за всяко едно от населените места се създава една обща ПСИК за територията на общината.

 

РИК-ДОБРИЧ
08.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РИК-Добрич уведомява всички представители на политически партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите за НС на 5 октомври 2014г., че следва да подават замяна на вече назначени членове на СИК на хартиен и на магнитен носител ( e-mail: [email protected]) във всеки последен работен ден от седмицата.

 

Прилагаме таблица в EXCEL формат .

РИК-ДОБРИЧ
08.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

1. РИК Добрич уведомява всички партии и коалиции, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014г., че започва регистрация на  застъпници и заместващи застъпници.

Застъпниците се регистрират чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 39-НС от изборните книжа), подадено до 3 октомври 2014 г. - един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията лице/а или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се представя списък по образец (Приложение № 39-НС от изборните книжа) на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат.

Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район. Регистрираният заместващ застъпник заменя застъпник, който не може да упражнява правата си или когато е направено предложение за замяна от партия, коалиция или инициативен комитет до изборния ден.

Заместващите застъпници се регистрират в съответната РИК чрез предложение по образец (Приложение № 41-НС от изборните книжа), подадено до изборния ден - 4 октомври 2014 г.

За повече информация - Решение № 716-НС/15.08.2014г. на ЦИК

2. РИК Добрич уведомява всички партии и коалиции, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014г., че могат да имат свои упълномощени представители.

В избирателна секция в изборния ден може да присъства само един представител от всяка партия/ коалиция. Представителят на партията, коалицията и инициативният комитет се легитимира с пълномощно от представляващия съответната партия или коалиция или от упълномощено от него лице.

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

Списъкът се предава в РИК Добрич до изборния ден - 4 октомври 2014 г. от представляващия партията или представляващите коалицията лица или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

До изборния ден всяка партия или коалиция може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия съответната партия или коалиция или от упълномощено от него лице. В РИК следва да се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.

 

За повече информация - Решение № 717-НС/15.08.2014г. на ЦИК

 
26.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РИК-Добрич напомня на всички регистрирани в ЦИК партии и коалиции, че приема документи за регистрация на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители за Народно събрание всеки ден от 9,00 ч. до 17.00 часа в сградата по седалището й - гр.Добрич, ул."Независимост" №5, ет.1, в сградата на Областна администрация - Добрич.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи  е 02.09.2014г. съгласно Решение № 08-НС/19.08.2014г. на РИК-Добрич.

Условията и редът за извършване на регистрациите на кандидатски листи са определени с Решение № 697 - НС/14.08.2014 г.  и Решение №771-НС/22.08.2014г. на ЦИК.

Напомняме на  политическите партии и коалиции, че кандидатските листи на партиите и коалициите се предават в РИК и на технически носител в електронен вид в EXCEL формат, като кандидатите се вписват по реда, по който са подредени в предложението по чл. 255, ал. 1, т. 1 от ИК. Списъкът следва да съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, регистрирала кандидата или инициативен комитет, когато кандидатът е регистриран като независим.

Техническият носител се представя едновременно с документите за регистриране на кандидатските листи съгласно Решение № 697-НС от 14 август 2014 г. на ЦИК. Районната избирателна комисия ще проверява съответствието на данните за кандидатите, вписани в предложението и техническия носител.

Прилагаме таблица в EXCEL формат.

 

РИК-Добрич

 
26.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: предаване на кандидатските листи в РИК на технически носител
Съгласно Решение №771-НС/22.08.2014г. на ЦИК във връзка с Решения № 697-НС/14.08.2014г. и 763-НС/21.08.2014г. на ЦИК, Ви уведомявам за следното:

Кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети се предават в РИК и на технически носител в електронен вид в EXCEL формат, като кандидатите се вписват по реда, по който са подредени в предложението по чл. 255, ал. 1, т. 1 от ИК. Списъкът съдържа следните колони:
- номер по ред;
- ЕГН;
- собствено име;
- бащино име;
- фамилно име;
- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, регистрирала кандидата или инициативен комитет, когато кандидатът е регистриран като независим.
Техническият носител се представя едновременно с документите за регистриране на кандидатските листи съгласно Решение № 697-НС от 14 август 2014 г. на ЦИК.
Районната избирателна комисия ще проверява съответствието на данните за кандидатите, вписани в предложението и техническия носител.

РИК-ДОБРИЧ

 
21.08.2014 г.

Указание

ОТНОСНО: Подаване на заявления и вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.

Във връзка с разпоредбата на чл.37 от ИК, Ви уведомявам  за следното:

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, следва да заявят това свое желание до 14.09.2014г. в писмена форма чрез заявление по образец/електронно заявление пред съответната община по постоянния си адрес или по настоящия си адрес, ако са направили искане по чл.36 от ИК.

Избиратели с трайни увреждания, които не са подали до 14.09.2014г. заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, могат да гласуват ако заявят това свое желание до 29.09.2014г. пред съответната община при условие, че вече има назначена  подвижна  секционна избирателна комисия. 

 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Д О Б Р И Ч
21.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Регистрация на инициативни комитети в РИК за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.

 На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 72, ал.1, т.1, 7 и 11, чл. 127, ал. 4, чл. 129, ал. 1, т. 2, чл. 130, т. 2, буква „а", чл. 131,чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 1, ал. 4 и 5, чл. 152, т. 2, чл. 153 - 155 от Изборния кодекс и Решение № 655/07.08.2014г. на ЦИК Ви съобщаваме следното:

1.Заявлението /Приложение №58-НС от изборните книжа/ за регистрация се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

2.В заявлението за регистрация на инициативния комитет се посочват:

а) имената, единният граждански номер и постоянният адрес на членовете на инициативния комитет;

б) имената, единният граждански номер и адресът на независимия кандидат за народен представител;

в) искане за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите;

г) адрес, телефон, електронен адрес и лице за контакт.

3.Към заявлението за регистрация инициативният комитет представя:

а) решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на условията по чл. 42, ал. 1 от Конституцията;

г) декларация по образец (Приложение № 60-НС от изборните книжа), подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК;

д) удостоверение за новооткрита банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания, издадено от съответната банка;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

4. Районната избирателна комисия извършва проверка на заявлението и приложените към него документи. При установяване на непълноти или несъответствия РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 25 август 2014 г. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязва и датата и часа на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в срок, РИК отказва регистрация.

5.Отказът за регистрация може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК. Решението на ЦИК може да се обжалва пред ВАС по реда на чл.58 от ИК.

6. Когато ЦИК или съдът отмени решението за отказ за регистрация, РИК незабавно регистрира инициативния комитет за участие в изборите, независимо дали срокът за регистрация (25 август 2014 г.) е изтекъл, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден (30 август 2014 г.).

 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Д О Б Р И ЧWeb Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол